direct-io.hg

log

age author revision description
2006-04-07 awilliam 9789:aab421b5ad45 [IA64] dom0 vp model linux part: import page.h from linux-2.6.16-rc3
2006-04-07 awilliam 9788:c160c05da8d4 [IA64] dom0 vp model linux part: import io.h from linux-2.6.16-rc3
2006-04-07 awilliam 9787:119effd15792 [IA64] dom0 vp model: xen side update README.orig for efi.h move.
2006-04-07 awilliam 9786:d16c16f64060 [IA64] dom0 vp model xen part: moved efi.h from linux to linux-xen to modify.
2006-04-07 awilliam 9785:8e0b9f31cf3f [IA64] MAX_VIRT_CPUS and NR_CPUS
2006-04-07 awilliam 9784:71e0c2ed4447 [IA64] Fixed DOM0_PHYSINFO
2006-04-06 awilliam 9783:cc94ab1e0de0 [IA64] cleanup in regionreg.c
2006-04-05 awilliam 9782:2133fb78dba3 [IA64] print domain id and vcpu id when panic
2006-04-05 awilliam 9781:2d28f31aae8b [IA64] fix paging_init()
2006-04-05 awilliam 9780:55e8f512fed5 [IA64] fix gnttab_shared_gmfn()
2006-04-04 awilliam 9779:827c65c06a66 [IA64] Add memory operations for xen/ia64
2006-04-04 awilliam 9778:0a6f5527ca4b [IA64] set itv handoff as masked and enable reading irr[0-3]
2006-04-03 awilliam 9777:40d96f4e9fcb [IA64] add LVM support to kernel configuration
2006-04-03 awilliam 9776:2da06d15d0f1 [IA64] fix make world
2006-04-03 awilliam 9775:3b3a5588baca [IA64] cache flush