ia64/xen-unstable

view .hg-to-bk @ 2553:b3e98ee24986

bitkeeper revision 1.1159.1.180 (415454981rxYexOvALFXIf_vDNgdHA)

Merge tempest.cl.cam.ac.uk:/auto/groups/xeno/BK/xeno.bk
into tempest.cl.cam.ac.uk:/local/scratch/smh22/xeno.bk
author smh22@tempest.cl.cam.ac.uk
date Fri Sep 24 17:08:40 2004 +0000 (2004-09-24)
parents f3123052268f
children c6c0f98bf7d3 ba107a7380bc
line source
1 #!/bin/sh
2 exit 0